• част от Logo grey
  • Alumin grey
  • Viva plast grey

„ВИАС“ ЕООД е бенефициент по договор BG16RFOP002-3.001-0816-C01.„Подобряване енергийната ефективност на „ВИАС” ЕООД

Large glava eu funds

 „ВИАС“ ЕООД е бенефициент по договор BG16RFOP002-3.001-0816-C01. „Подобряване енергийната ефективност на „ВИАС” ЕООД,, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 533 316.38 лева, от които 323 082.85 лева европейско и 57 014.62 лева национално съфинансиране.

С цел подобряване и разширяване на производствения капацитет, намаляване на себестойността на продукцията чрез увеличение на производителността и намаляване на специфичното потребление на електроенергия, с настоящия проект фирмата планира:

1. Доставка на нови високопроизводителни и енергийно ефективни машини за производство на PVC профили: миксер за подготовката на материала за производство на профили и дробилка за мелене на бракувани PVC профили с цел рециклиране и влагането им отново в производството.

2. Закупуване на нов камион за транспортиране на готовата продукция.

3. Инвестиции за намаляване на разходите на електроенергия, включващи закупуване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и доставка на система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор.

4.  Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001, енергиен одит и визуализация.

 

Чрез планираните инвестиции по проекта, основната цел на „ВИАС“ ЕООД е подобряването на енергийната ефективност. С намаляване на специфичния разход на енергия, продуктите, произведени от фирмата, ще станат по-конкурентни на пазарите, което ще доведе до по-добри финансови резултати.

Резултатът от планираните инвестиции за ДМА е повишаване на конкурентноспособността на ВИАС ЕООД, посредством подобряване на енергийната ефективност, чрез закупуване на нови машини.

Конкретните резултати от реализацията на проекта са:

•  Въвеждане в експлоатация на високо производително и енергийно ефективно оборудване;

•  Намаляване на разходите за електроенергия на фирмата посредством доставката и монтажа на система за мониторинг на енергийното потребление и система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация;

•   Намаление на себестойността на продукцията, посредством значителната редукция на специфично потребление на електрическа енергия за единица продукт;

•    Увеличаване на производствения капацитет и експанзия на нови пазари;

•    Обновяване на технологичния парк на предприятието кандидат;

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам
Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика на поверителност.