• част от Logo grey
  • Alumin grey
  • Viva plast grey

Политика за личните данни

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и е неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.vivaplast.net (Сайта), администриран от „ВИАС“ ЕООД (Дружеството).

Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични данни на субекти на данни - крайни потребители. Описани са и начините, по които можете да се свържете с нас, ако имате нужда от това.

 

I. Каква информация се събира от Сайта?

За да използвате услугите на Сайта за най-добро представяне, нашата информационна система се нуждае от определена информация за вас, с която може да бъдете идентифицирани пряко или непряко.

 

1. Информация, която Потребителят предоставя доброволно:

а) В случаите, когато за определена услуга на сайта се налага, ние можем да искаме от вас следните категории лични данни:

1) вашите лични имена или псевдоним

2) валиден имейл адрес

3) телефон

4) физически адрес за кореспонденция

5) възможни предпочитания

6) допълнителни данни (потребителско съдържание), които потребителят сам въвежда за себе си.

б) Възможно е посочените категории лични данни да бъдат изискани и при евентуално запитване към нас във връзка с упражняване на вашите права, описани по-долу.

 

2. Информация, която Сайтът събира от Потребителя

За изпълнението на определи функционалности на нашия сайт и услугите, до които имате достъп през него, ние събираме информация за вас от вашия компютър автоматично. По този начин могат да бъдат събрани и следните допълнителни категории лични данни, а именно:

1) IP адрес, от който се достъпва сайта

2) вида използван браузър

3) предпочитаните настройки на език

4) вид устройство на което е сервирано съдържанието на сайта

5) отчитане на време за ползване на сайта

6) вада операционна система на устройството, от което се достъпва сайта

7) посетените от потребителя и разгледани страници на сайта

8) от кои страници потребителят се прехвърля към сайта

 

3. Лични данни на деца. Как се отнасяме към тях?

Услугите на сайта не са насочени към лица под 18 годишна възраст. Дружеството не цели и не желае да събира лични данни на деца във връзка с услугите, предоставяни през сайта.

Ако все пак Дружеството получи информация за непълнолетно лице във връзка с услугите на Сайта, ние няма да я обработваме и ще я изтрием, освен ако нормативен акт не задължава Дружеството да обработва тези данни по установен начин.

 

II. От кого се събира информация?

Във връзка с посочените по-долу цели, Сайтът събира информация от своите крайни потребители - субекти на данни.

 

III.  Как се събира информацията?

Личната информация, която се обработва през сайта, може да се събира по следните начини, заедно и поотделно:

1. Предоставена лично и доброволно от потребителя;

2. Събрана автоматично на сайта

3. чрез използване на “бисквитки” и други подобни решения за оптимизиране на неговото представяне, анализ и изпращане на търговски съобщения. .

Ако желаете да научите повече за тези технологии, за това как те действат и как ние ги използваме, моля моля посетете нашата ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

 

IV. Цел, основание и период на съхранение на лични данни?

Дружеството използва описаната по-горе информация за различни цели, въз основа на съответните правни основания, а именно:

Категория данни

Начин на събиране

Цел на обработването

Правно основание (GDPR)

Срок на съхранение

1. IP адрес, от който се достъпва сайта

2. вида използван браузър

3. предпочитаните настройки на език

4. вид устройство на което е сервирано съдържанието на сайта

5. вада операционна система на устройството, от което се достъпва сайта

При ползването на сайта от субектите на данни

За предоставяне на пълната функционалност на Сайта

Чл. 6, ал.1 б) - за изпълнението на договор

до 26 месеца

1. Лични имена

2. Телефон и/или имейл

3.Физически адрес за кореспонденция

Лично от субектите на данни и/или през раздел “Контакти” и приложена форма за контакти

Официални, законови и/или системни предупреждения, юридически цели

 

1. чл. 6, ал. 1 в) - за спазването на законово задължение

До 24 месеца

1. Две имане

2. Валиден имейл адрес

Лично от субектите на данни през раздел “Абониране за новини”

За изпращане на новини, търговски съобщения и предложения.

1. Чл. 6, ал. 1 а) - въз основа на предоставено съгласие от потребителя

До оттегляне на съгласието

1. отчитане на време за ползване на сайта

2. посетените от потребителя и разгледани страници на сайта

3. от кои страници потребителят се прехвърля към сайта

през “бисквитки”

За подобряване на услугите по сайта и неговото представяне

1. Чл. 6, ал. 1 а) - въз основа на предоставено съгласие от потребителя

 

До 24 месеца

 

V. Мерки за гарантиране на законосъобразно и добросъвестно обработване. Какви мерки сме предприели за опазване на вашите данни?

В съответствие с Европейското законодателство Дружеството поддържа подходящи и необходими технически и организационни мерки защитата на данните на потребителите, включително и за предотвратяване на неупълномощен достъп до тях и/или до тяхното неправилно използване.

Дружеството използва бизнес системи, процедури и информационни технологии, с които адекватно защитаваме вашите лични данни и осигуряване тяхната безопасност.

Единствено оторизиран персонал има достъп до личните данни в нашите информационни системи.

 

VI.  Как гарантираме сигурността?

Събраните данни от потребителите на Сайта са систематизирани в регистри, които са обект на криптографска защита. Самите регистри с данни са разположени върху твърдата памет на компютърни системи с ограничен технически и физически достъп, само от квалифициран и обучен персонал.

 

VII. С кого споделяме вашата информация?

Дружеството не споделя лични данни на потребителите на Сайта.

Въпреки това, възможно е в определени ситуации да споделим вашата лична информация с трети лица в следните случаи:

Субект на споделяне

Описание

Основание съгласно Общ Регламент относно защитата на данните (GDPR)

Специален орган на власт - админситративен, съдебен и/или орган на изпълнителната власт

1.При необходимост и задължение за разкриване на търговска тайна;

2. Във връзка с разрешаване на правни спорове пред компетентен съд и/или арбитраж;

3. споделяне на информация с правоохранителни органи и финансови институции, когото това се налага от закон или е крайно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.

Чл. 6, ал 1, т. “в”

 

VIII. Права на Потребителите във връзка с личните данни

По-долу представяме правата на всеки краен потребител - субект на данни, гарантирани от Европейското законодателство за защита на личните данни:

Вид право

Описание

Релевантност към Сайта

Право на информация

При предоставяне на своите лични данни или преди те да бъдат събрани от администратора за обработване Потребителят има право да бъде информирани относно следните основни обстоятелства: 1. Кой е администраторът; 2. Какви са целите на обработването; 3. Какво е правното основание и/или законови интереси; 4. Кой може да получи данните; 5. Какъв е срокът за тяхното съхранение; 6. Какви са правата на потребителите; 7. Извършва ли се автоматично вземане на решение, включително профилиране.

Да

Право на достъп

Потребителят има право на достъп до своите лични данни, която Сайтът обработва. Това включа данните от “Право на информация”, както и източникът на лични данни, и категориите данни, които се обработват. Когато личните данни не се събират директно от Потребителя, последният следва да получи и информация относно начина на събиране, вида обработване, наличното правно основание.

Да

Право на коригиране

Потребителят има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с потребителя - субект на лични данни.

Да

Право на изтриване

Потребителят има право да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне.

Да

Право “да бъдеш забравен”

Когато администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен да ги изтрие, то той следва да предприеме разумни стъпки, за да уведоми останалите администратори, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

Не

Право на ограничаване на обработването на лични данни

Потребителят има право да поиска от администратора ограничаване на обработване при наличие на поне една от следните хипотези: 1. Точността на данните е оспорена от потребителя; 2. Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае тяхното изтриване; 3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за упражняването или защитата на свои правни претенции; 4. Потребителят е възразил срещу обработването на данните и се очаква приключване на проверката от администратора.

В срока на ограничение на обработването, данните могат да продължат да бъдат съхранявани от администратора.

Не

Право на пренос на данни

Потребителят има право да получи от администратора личните данни, които го засягат и които Потребителят е предоставил на администратора, ако: 1. Обработването се извършва по автоматизиран начин; и 2. Обработването се основава на съгласие или в изпълнение на договорно задължение.

Това право включва и задължението на администратора да прехвърли на друг администратор указаните от Потребителя лични данни.

Да

Право на възражение срещу обработка на лични данни

Потребителят има право да възрази срещу обработката на неговата лична информация, която е предоставена на администратора въз връзка с изпълнение на задача от обществен интерес, необходима е за целите на легитимните интереси на администратора, извършва се профилиране или директен маркетинг.

При упражняване на това право личните данни на потребителя може да бъдат изтрити от устройствата на администратора.

Не

Право да не бъде обект на обработка, включително при профилиране

Потребителят има правото да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране.

Не

Право да бъде подадена жалба

Потребителят има право да подаде жалба до надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако счита, че обработването на лични данни, които се отнасят до него, нарушава разпоредбите Общия регламент относно защитата на данните.

Субектът на данни може да упражни това право в държавата членка на своето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемо нарушение.

Да

 

Ако искате да научите повече за предоставените ви права, за начина на тяхното упражняване и процедурите за това, можете да посетите информационният уебсайт на Европейския надзорен орган за защита на личните данни или на надзорния орган за Р България - Комисия за защита на личните данни.

 

IX.  Как можете да упражните правата си?

Потребителят може винаги и по всяко време да упражни своите права. За да можем да бъдем максимално полезни в този процес, е необходимо да ни изпратите запитване по стандартна поща или по имейл на посочените по долу адреси.

За улеснение, можете да използвате  нашата стандартна форма на запитване, приложена в Приложение №1 по-долу.

 

XI. Кой е отговорен за обработването на личните данни?

Във връзка с обработването на лични данни през Сайта, Дружеството действа в качеството си на администратор на лични данни и администратор на Сайта.

Данни за контакт с администратора на данни

Наименование

„ВИАС“ ЕООД

Адрес на управление

България, гр. Шумен, бул. Ришки проход № 68А

Единен идентификационен код (ЕИК)

127029365

Управители - заедно и поотделно

Веско Василев

Имейл адрес

и телефон

office@vivaplast.net

 

+359 54 830 836; 359 54 830 837

Данни за контакт с надзорния орган във връзка със защитата на личните данни

Наименование

Комисия за защита на личните данни

адрес

България, София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2

имейл

kzld@cpdp.bg

Телефон за контакт

+ 359 2 9153518

 

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата политика за лични данни, можете да изпратете запитване на чрез писмо по поща или по имейл на следния електронен адрес: office@vivaplast.net.

 

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е приета и утвърдена от управителя на „ВИАС“ ЕООД - Веско Василев на 20.05.2018 г.

 

Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

 

Дата на публикуване: 20.05.2018

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към Политика за личните данни на www.vivaplast.net

СТАНДАРТНА ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

към уебсайт  www.vivaplast.net

1

ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.1.

Име:

 

1.2

Фамилия:

 

1.3

Имейл адрес:

 

1.4

Предпочитана форма на комуникация:

 

 

 

(моб.)Телефон

 

Физически адрес

 

Друго

 

* Необходимо е попълване на поне едно поле с цел верификация на самоличността при обработването на заявлението.

1.5

Вид потребител:

 

ДА

НЕ

 

 

Потребител на сайт

 

 

 

 

Служител

 

 

 

 

Кандидат за работа

 

 

 

 

Друг:

 

 

2.

ВИД ЗАПИТВАНЕ

ДА

НЕ

2.1.

Искане за достъп до лична информация

 

 

2.2.

Искане за коригиране на лични данни

 

 

2.3.

Искане за изтриване на лични данни

 

 

3.4.

Искане за пренос на данни към друг администратор

 

 

3.5.

Подаване на оплакване или жалба

 

 

3.6.

Друго:

 

 

3.

ОПИСАНИЕ ЗА ЗАПИТВАНЕТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

Подпис на Потребителя

 

 

 

 

 

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам
Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика на поверителност.